Rozdíl mezi s.r.o. a a.s.

Podnikat jako právnická osoba není v dnešní době nic výjimečného. Jaké jsou dvě nejoblíbenější formy? Je to společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. a dále je to akciová společnost neboli a.s. Jak se dané dvě podnikatelské formy liší? Na to se podíváme.

Základní kapitál

Ten je pravděpodobně největší a hlavní rozdíl mezi s.r.o. a a.s. Když bychom se na výši základního kapitálu podívali blíže, tak po několika změnách zákonů můžeme říci, že společnost s ručením omezeným může mít kapitál třeba už ve výši jedné koruny. Akciová společnost je na tom jinak, jelikož zde je podmínkou minimální výše kapitálu o hodnotě dvou milionů korun českých.

Vlastnická struktura

I zde jsou rozdíly celkem znatelné. Pokud jde o s.r.o. neboli společnost s ručením omezením, tak platí, že jako vlastníci jsou vedeni takzvaní jednatelé. Může být jeden, nebo jich může být několik jednotlivých. To a.s. neboli akciová společnost to má jinak. Vlastníků může být třeba i několik tisíc. A to proto, že mají podíl na společnosti ve formě akcií. Následně jsou realizovány valné hromady, na kterých se může určovat budoucí vývoj. Nutno však podotknout, že v rámci efektivity jsou s akciovou společností spojeny i řídící instituce, jako je představenstvo a dozorčí rada.

Založení dané firmy

Obecně platí, že mnohem jednodušší je založit si společnost s ručením omezením. A to ať už se rozhodnete pro založení svépomocí, nebo využijete pomoc specializovaných firem. Je to nejenom jednodušší z administrativního hlediska, tak je to i výhodnější s ohledem na náklady. Proto se s.r.o. doporučuje jako dobrý začátek a následný přechod na a.s. až později, kdy je vybudována silná firma.

Cenné papíry

Společnost s ručením omezením žádné nemá, ani žádné nevydává. Akciová společnost je na tom jinak. Už jasně plyne z jejího názvu, že vydává takzvané akcie, což je obchodovatelný druh cenného papíru.

Dotace – jak na ně

Dotace jsou některými kritizovány – jelikož mohou pokřivovat podnikatelské prostředí, zatímco jinými jsou celkem vítány. Pokud spadáte do skupiny číslo dvě, a dotace vás zajímají, podívejte se s námi, jak na ně.

Roli hraje konkrétní program

Pokud jde o dotace. Je třeba vždy sledovat konkrétní vypsanou nabídku dotačních programů a následně popřemýšlet, zda by se některý z nich nedal konkrétně využít ve váš prospěch. Když se podíváme na nejčastěji využívané dotace, tak souvisí třeba s nezaměstnaností – tedy s tím, že zaměstnáte osoby dlouhodobě evidované na úřadu práce. Dále jsou poměrně oblíbené dotační programy, které dokážou přinášet rozvoj v určité oblasti.

Kdo poskytuje peníze?

Zde vás zaujme celková rozmanitost, která se následně pozitivně promítá v celkové nabídce dotačních programů. Jsou dotace, které jdou přímo z Evropské unie. Potom jsou i dotace z České republiky jako celku, nebo z různých regionů, kde jde právě o snahu financovat rozvoj konkrétních oblastí a toto je jedna z efektivních cest.

Projekt a žádost je nezbytností

Jakmile máte jasnou představu, je třeba zpracovat obsáhlý a detailní projekt toho, co máte v plánu. S ním souvisí i podání žádosti o dotace, která bude spojena právě s možností daný projekt lépe financovat. Obvykle o něm rozhoduje příslušná komise, která ho může schválit, může si vyžádat určité doplnění, nebo ho může také zamítnout. Při podávání žádosti nezapomínejte na termíny, které často bývají jasně stanovené a pevně ohraničené.

Vyplácení až po realizaci

I když si chcete žádat o dotace, je dobré vědět, že byste měli mít na financování dostatek svých finančních prostředků. Proč? Jelikož dotace nikdy nejsou vypláceny předem, ale jsou vypláceny až následně. Tedy po realizaci a kontrole, zda je vše podle původních projektů a plánů. Teprve poté jsou uvolněny slíbené a schválené finanční prostředky, které jsou konkrétnímu podnikateli zaslány.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se týká nejenom zaměstnanců, ale týká se také podnikatelů. Nejvíce se o něm mluví ve spojení s OSVČ – tedy osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud se podíváme na dané platby, musíme říci, že mají jedno společné. Platí se zálohově.

Sociální pojištění

Koho se týká? Primárně všech osob samostatně výdělečně činných, které mají tuto činnost jako hlavní. Dále se sociální pojištění týká i těch, které mají činnost jako vedlejší, ale mají vyšší příjem. Od toho se odvíjí i konkrétní výše, která je placena. Pokud jde o základní výpočet, tak ten bere v potaz vyměřovací základ, ze kterého se následně odečte 29,2 %. Tolik činí sazba na sociální pojištění. Z té jde 28 procent na pojištění důchodové a 1,2 procenta na státní politiku.
Nutno říci, že komu vyjdou zálohy na sociální pojištění nižší, ten musí platit takzvané minimální. Jaká je jejich výše? Každoročně narůstá a tak si ukážeme aktuální čísla. Pro rok 2018 jsou zálohy u hlavní činnosti 2 189 a u vedlejší 876 korun českých.

Zdravotní pojištění

I to je třeba platit, pokud máte živnostenské oprávnění. Jaká je zákonem stanovená výše pro zdravotní pojištění, když spadáte do kategorie OSVČ? Je to 13,5 procenta z vyměřovacího základu, což v přepočtu znamená 6,75 procent ze zisku. Co je poměrně kritizováno, to je fakt, že si nelze odečíst ztráty z předchozích let.
I zde může nastat situace, kdy se výpočtem nedosáhne na výši minimální zálohy. Potom je třeba platit právě ty, které jsou nařízeny zákonem. Jaké je jejich výše pro rok 2018? Měsíčně je to 2 024 Kč. Tato suma tedy platí pro osoby s malým příjmem, pro osoby ve ztrátě, stejně jako pro podnikatele, kteří si teprve nyní živnost ohlásili a s podnikáním aktuálně začínají.

Kontrolní hlášení

V souvislosti s výběrem DPH přichází finanční správa s různými kroky, kterými chce zefektivnit výběr této daně a eliminovat možné úniky. A jedním z daných kroků je zavedené takzvané kontrolní hlášení. To se netýká všech podnikatelů. Jelikož souvisí právě s DPH, tak se týká výhradně plátců této daně. Bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické podnikající osoby, nebo se jedná o osoby právnické.

Od kdy platí povinnost kontrolní hlášení podávat?

Nejedná se zase o nijak velkou novinku poslední doby. To proto, že kontrolní hlášení a povinnost jeho podání vznikla již 1. 1. 2016. Opět připomeňme, že se týká jenom plátců DPH. V souvislosti s jeho podáním je dobré také uvést, že se s ním nechodí na finanční úřad a nepodává se v tištěné formě, jelikož jeho odevzdávání musí proběhnout výhradně jenom elektronicky, a to v rámci formátu, který je jasně stanovený správcem daně.

Proč bylo kontrolní hlášení zavedeno?

Už název tomu celkem jasně napovídá. Jedná se o kontrolu spojenou právě s výběrem daně z přidané hodnoty. Jde o daňové potvrzení, ve kterém jsou uvedeny veškeré informace o tom, kolik firma zaplatila za DPH a také kolik bylo zaplaceno jí. To vše v rámci jednoho kalendářního měsíce, jelikož ten je tím obdobím, v rámci kterého se musí hlášení pravidelně podávat. Jsou ale i výjimky, a to u fyzických osob, kterým stačí jeho čtvrtletní podání.

Co musí obsahovat?

Základem je samozřejmě identifikace podnikatele, který kontrolní hlášení podává. Dále se v dokumentu uvádějí všechna zdanitelná plnění v České republice – tedy nákupy a prodeje, které souvisí s ostatními plátci. Co se naopak v hlášení neuvádí, to jsou nákupy od neplátců DPH, stejně jako se v dokumentu neuvádějí ty nákupy, které byly od dané daně osvobozeny. V takovém případě totiž DPH nebylo ani účtováno a logicky tedy ani žádné neexistuje.